Elamisvõimalused tudengiteleTartus ja Viljandis

10 üliõpilaselamut - 1500 tuba - 3200 kohta

Lepingu lõpetamine

Üürileping lõpeb üürniku soovil ennetähtaegselt (30 päeva ette teatamine) või üürilepingu tiitellehel fikseeritud tähtaja saabumisel.

1. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine tuleb algatada E-kylas vähemalt 30 päevase etteteatamisega.

2. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb E-kylas esitada korrektsed pangaandmed. Kui leping lõpeb tähtaja möödumisel, tuleb samuti esitada E-kylas korrektsed panaandmed hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks.

3. Üürnik lepib halduriga kokku üüripinna ülevaatuse (korrasoleku kontrolli). Aeg lepitakse kokku e-posti () või telefoni teel soovitavalt 1 nädal enne võtmete tagastamist.

4. Üürnik on kohustatud koristama tema kasutuses oleva toa ja ära viima kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ka ühiskasutuses olevatest ruumidest. Samuti peavad olema korrasoleku kontrolliks koristatud üüripinna üldruumid.

5. Kui üüripind vastab nõuetele (üürilepingu lisa nr 2. p.10.5), allkirjastatakse võtmete ja läbipääsukaardi tagastamisel varaakt ning üürnikule tagastatakse tagatisraha 20 tööpäeva jooksul arveldusarvele.

6. Kui üüripind ei vasta nõuetele (üürilepingu lisa nr 2. p.10.5) ja üüripind ei ole vaatamata halduri poolt tehtud ettekirjutusele tähtajaks korras (haldur on selle fikseerinud), tellib üliõpilasküla üüripinna korrastamise ja teavitab sellest üürnikku. Üürnik on kohustatud üüripinna korrastamise üliõpilaskülale hüvitama vastavalt kehtivale hinnakirjale. Üüripinna korrastamise tasu arvatakse maha üürniku tagatisrahast. Võtmed ja läbipääsukaart tuleb tagastada hiljemalt üürilepingu lõpukuupäevaks.

Avaldus lepingu lõpetamiseks.

Hoia oma elukohaandmed õiged.

Top