VÄÄRTUSED

Põhiväärtused on juhtpõhimõtted, millest juhindume oma mõtetes ja tegudes igapäevaselt Üliõpilaskülas töötamisel.

MTÜ Tartu Üliõpilasküla põhiväärtused:

Innovaatilisus
• Võtame kasutusele uusi teenuseid ning digitaalseid lahendusi, mis parandavad üürnike
elukeskkonda ning teeninduskvaliteeti.
• Hindame riske, analüüsime töökeskkonda, analüüsime tulemuslikkust ja protsesside toimimist,
et leida järjepidevalt parendustegevusi juhtimissüsteemi paremaks toimimiseks.

Usaldusväärsus
• Pakume turvalist ja stabiilset elukohta üliõpilastele Tartu, Viljandi ja Narva üüriturul.
• Majandame meie kasutusse usaldatud üliõpilaselamuid säästlikult ja jätkusuutlikult.
• Hoiame oma klientide konfidentsiaalsust, ei avalikusta ega edasta konfidentsiaalset või privaatset
infot kolmandatele isikutele, kellel pole selleks õiguslikku alust.
• Oleme teadlikud seadusandlikest nõuetest ja normidest ning nende järgimine on kõikide
üliõpilasküla töötajatele kohustuslik.

Partnerlus
• Toetame oma tegevusega Tartu Ülikooli, kui kvaliteetseima ja üliõpilassõbralikuma kõrgkooli
mainet.
• Oleme üliõpilasele usaldusväärseim partner eluruumide üüriturul.
• Tõstame töötajate pädevust ning panustame nende arengusse läbi koolituste.
• Töötame järjepidevalt keskkonnaalaste tulemuste parendamise nimel, kaitseme keskkonda ja
väldime saastamist.

Kliendi huvidele orienteeritus
• Tegevuse lähtepunktiks on üürnike vajadused.
• Tagame oma põhilisele sihtrühmale (TÜ üliõpilased) optimaalsed majutuskulud kõrghariduse
omandamise perioodil.
• Hindame oluliseks klientide tagasisidet pakutava teeninduse kohta ning võimaldame lihtsaid
viise omavaheliseks suhtluseks.
• Tagame üliõpilaselamuid puudutavate küsimuste lahendamisel personaalse lähenemise
klienditoe, üliõpilaselamute haldurite ja ning tugimeeskonna kaudu.