Lepingu lõpetamine

Üürileping lõpeb üürniku soovil ennetähtaegselt (30 päeva ette teatamine) või üürilepingu tiitellehel fikseeritud tähtaja saabumisel.

1. Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine tuleb algatada E-kylas vähemalt 30 päevase etteteatamisega.

2. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb E-kylas esitada korrektsed pangaandmed. Kui leping lõpeb tähtaja möödumisel, tuleb samuti esitada E-kylas korrektsed pangaandmed hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks.

3. Üürnik on kohustatud üliõpilaselamust lahkumisel koristama tema kasutuses oleva toa ja ära viima kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ka ühiskasutuses olevatest ruumidest. Samuti peavad olema koristatud üüripinna üldruumid. Võtmed ja läbipääsukaart tuleb tagastada hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks Raatuse 22 klienditoele, mis on avatud 24/7.

4. Üüripinna korrasolekut kontrollitakse Üliõpilasküla esindaja poolt pärast üürniku välja kolimist ja läbipääsuvahendite üle andmist.

5. Juhul kui üüripind ei vasta nõuetele (üürilepingu lisa nr 2. p.10.5), tellib üliõpilasküla üüripinna korrastamise ja teavitab sellest üürnikku. Üürnik on kohustatud üüripinna korrastamise üliõpilaskülale hüvitama vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6. Tagatisraha tagastatakse Üürnikule hiljemalt kahekümne (20) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist. Üürileandjal on õigus tagatisrahast maha arvestada viivised, tasumata üür ja kõrvalkulud, rikutud või kadunud mööbliesemete või muu vara väärtus ning vajadusel koristuskulud.

Lepingu lõpetamise avaldus.

Hoia oma elukohaandmed õiged.